mail Dotazy a připomínky směřujte na info@episek.cz. Teplota:  
On-Line Teploměr 
meteorologická stanice Písek
http://meteo.amut.net
   
Dnes je 18.01.2020
Svátek má Vladislav a zítra Doubravka
 
Město Písek Státní správa Kultura Sport Školství Služby Turistické info
Odkazy
- Akce v Písku
- Infocentrum Písek
- Oficiální stránky města
- Písecká internetová TV

Kontakty
mailinfo
mailwebmaster

Katalog firem
- PIK engineering s.
- Geodetická kancelá
- COLIS, s.r.o.
- H-Comp
- HOTEL AMERIKA
[ další...

Registrace
- informace
- zaregistrovat se

Přihlášení
Loginname
Password


www.andysek.net
meteo.amut.net
meteo.amut.net
Skupina Terifoto
Fotoklub Pisek

Působnost referátu regionálního rozvoje

Přehled nejdůležitějších právních norem, Základní okruhy činností

Přehled nejdůležitějších právních norem
a) zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
b) zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
c) zákon č. 305/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
d) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
e) vyhláška č. 139/1999 Sb., kterou se mění vyhláška MK ČSR č. 66/1988Sb. a kterou se provádí zákon o státní památkové péči v platném znění
f) vyhláška č. 131/1998Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech
g) vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
h) vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
i) vyhláška č.174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
j) zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
k) zákon č. 50/1976 Sb. (v platném znění), o územním plánování a stavebním řádu
l) vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
m) vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
n) zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
o) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, kterým se ruší opatření orgánů obcí v přenesené působnosti, jež jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem
p) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
q) vyhláška č. 150/1958 Sb., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících


Základní okruhy činností :

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A STAVEBNÍHO ŘÁDU
- vykonává státní správu ve správním obvodu okresu vyplývající z platných zákonů a vyhlášek na úseku územního plánování a stavebního řádu
- přezkoumává rozhodnutí orgánů obcí a rozhodnutí pověřených obecních úřadů vydaná ve správním řízení
- provádí dozor nad činností orgánů obcí, ukládá jim opatření k odstranění zjištěných nedostatků
- poskytuje obcím odbornou pomoc při výkonu státní správy
- vykonává působnost nadřízeného orgánu územního plánování pro obce
- zajišťuje na žádost obcí pořízení územních plánů obcí a regulačních plánů
- pořizuje územně plánovací podklady nezbytné pro svoji činnost
- vydává stanoviska ke stavbám jako dotčený orgán státní správy na úseku územního plánování
- vykonává působnost obecného stavebního úřadu mimo působnost přenesenou na komise výstavby a stavební úřady obcí
- vydává prvostupňová rozhodnutí na úseku územního řízení a stavebního řádu, jde-li o stavbu nebo opatření v územním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů nebo stanovuje, který stavební úřad provede řízení a vydá rozhodnutí
- vydává souhlasy ke stavbám, povolovaným speciálními stavebními úřady
- vykonává státní stavební dohled nad stavební činností - pověření pracovníci
- určuje na žádost obcí, že budou vykonávat část pravomoci stavebního úřadu určenou stavebním zákonem
- eviduje a ukládá jim pořízenou dokumentaci a rozhodnutí a poskytuje oprávněným osobám možnost nahlédnout do archivních spisů a podle jejich požadavků zhotovuje kopie dokladů (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, atd.)
- provádí radonový program v okreseODDĚLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍCH AKTIVIT
- zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, na žádost ministerstva nebo kraje poskytuje nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje,
- v rámci programu obnovy venkova:
- poskytuje metodickou pomoc,
- přijímá a registruje přihlášky obcí,
- připomínkuje místní programy obnovy vesnice,
- přijímá a eviduje žádosti obcí o dotace (vč. kontroly správnosti a úplnosti údajů v žádostech),
- zpracovává celkové přehledy žádostí o dotace a předává je na MMR ČR,
- informuje obce o vyřízení jejich žádostí o dotace,
- provádí kontrolu připravenosti (dokladovosti) u akcí navržených na udělení dotace,
- zprostředkovává uzavírání smluv o udělení dotací mezi MMR ČR a příslušnými
obcemi,
- informuje obce o uvolnění finančních prostředků z MMR ČR,
- v závěru roku provádí místní kontrolu průběhu realizace dotovaných akcí,
- zprostředkovává závěrečná hodnocení dotovaných investičních akcí,
- archivuje doklady pro účely následných kontrol,
- v rámci programů podpory bydlení:
- informuje obce o podmínkách jednotlivých programů:
- Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
- Program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
- Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou
- Program podpory oprav bytového fondu
- poskytuje metodickou pomoc,
- přijímá a eviduje žádosti obcí o dotace (vč. kontroly správnosti a úplnosti údajů v žádostech),
- zpracovává celkové přehledy žádostí o dotace a předává je na MMR ČR,
- informuje obce o vyřízení jejich žádostí o dotace,
- provádí kontrolu připravenosti (dokladovosti) u akcí navržených na udělení dotace,
- zprostředkovává uzavírání smluv o udělení dotací mezi MMR ČR a příslušnými obcemi,
- informuje obce o uvolnění finančních prostředků z MMR ČR,
- provádí místní kontrolu průběhu realizace dotovaných akcí,
- archivuje doklady pro účely následných kontrol,
- v rámci státní podpory rozvoje vybraných regionů:
- informuje dotčené obce o podmínkách Regionálního programu obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá,
- přijímá a eviduje žádosti dotčených obcí o dotace, kontroluje jejich požadovanou dokladovost a předává je na MMR ČR,
- zprostředkovává obcím informace o nejrůznějších rozvojových a podpůrných dotačních programech vyhlašovaných ústředními orgány státní správy,
- každoročně zpracovává okresní informační bulletin,
- v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu:
- zajišťuje úkoly na úseku propagace a reklamy,
- připravuje propagační materiály okresu pro různé publikace, veletrhy, výstavy, atd.,
- spolupracuje při zavádění a provozu informačních středisek,
- spolupracuje s organizacemi zabývajícími se CR a zajišťuje koordinaci práce a propagace mezi těmito organizacemi a obcemi
- provádí činnosti v rámci rozvoje zájmových aktivit obyvatelstva a služeb v těchto oblastech:
- provádí činnosti v oblasti koordinace péče o mládež a tělovýchovu:
- provádí činnosti v oblasti energetiky,
- poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ODDĚLENÍ KULTURY
- vydává závazná stanoviska dle ust. § 14 zákona č. 20/1987 Sb. (formou rozhodnutí) k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která je kulturní památkou nebo leží na území městské památkové zóny (Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou), vesnické památkové rezervace (Mužský, Víska), vesnické památkové zóny (Březinka, Kluky, Loukov, Skalsko, Střehom) nebo v památkovém ochranném pásmu Kosmonosy
- vydává vyjádření k návrhům na odstranění staveb (demolic) objektů ve výše uvedených lokalitách
- účastní se územních a stavebních řízení a kolaudací staveb ve výše citovaných lokalitách
- podává návrhy na prohlášení ochranných pásem kulturních památek
- vyjadřuje se k návrhům na prohlášení nemovitých a movitých objektů za kulturní památky, podaným žadateli na MK ČR
- vede evidenci movitých a nemovitých kulturních památek v okrese a umožňuje oprávněným osobám nahlédnout do archivních spisů jednotlivých objektů
- poskytuje občanům metodickou pomoc v oblasti památkové péče v rozsahu celého okresu
- může poskytnout finanční příspěvek na obnovu movité či nemovité kulturní památky dle ust. vyhl. č. 139/1998 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.
- vydává vyjádření k návrhu zařazení akcí do státních programů obnovy kulturních památek a to:
- Program záchrany architektonického dědictví ČR
- Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR
- Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny ČR
- provádí platbu a vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků na obnovu kulturních památek a objektů památkového zájmu
- může poskytnout příspěvky na významné místní objekty památkového zájmu, které nejsou zapsané v seznamu movitých a nemovitých kulturních památek a provádí vyúčtování těchto poskytnutých finančních prostředků
- může poskytnout příspěvky na tradiční kulturně výchovné akce v rámci okresu
- zajišťuje ekonomickou agendu referátu regionálního rozvoje včetně poskytování a zúčtování účelových prostředků na divadelní činnost a na regionální činnost městské knihovny
- řeší přestupky na úseku kultury dle ust. § 32, odst. 1, písm. a, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
- ukládá ve správním řízení pokuty za porušení povinností stanovených ust. § 17, zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon)Autor: admin
Uloženo: 22.05.2001


Další články

  DAňOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2001 - Denně jsou plátci spotřebních daní povinni platit zálohy na spotřební daně v případě, že jejich měsíční daňová povinnost přesáhne 10 mil. Kč. Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů speciální úprava. Dovolte, abychom Vás upozornili na možnost schválení navrhovaných novel daňových zákonů v průběhu roku 2001, kde může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech. Dále si Vás dovolujeme upozornit na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2001. Novelizované ustanovení § 38a odst. 2 až 6 - Zálohy, se použije poprvé pro zálohové období začínající po lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2000. Poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím bude hospodářský rok, jsou povinni odvodit si konkrétní termíny splatnosti záloh sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.
  NOVÉ REGISTRAČNÍ ZNAČKY SILNIČNÍCH VOZIDEL - Nové registrační značky silničních vozidel aneb na mopedu ani traktorem do EU nedojedeme
  INFORMACE O OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE UPRAVUJÍCÍ RŮST NÁJEMNÉHO - Informace o obecně závazné vyhlášce upravující růst nájemného od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001
  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA STRÁŽNÍKA(CE) MĚSTSKÉ POLICIE S FUNKCÍ MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY - Výběrové řízení na obsazení místa strážníka(ce) městské policie s funkcí manažer prevence kriminality
  INFORMACE OBČANŮM O EVIDENCI OBYVATEL - Na základě nejčastějších dotazů, se kterými jsme se setkali při zpracování agendy evidence obyvatel dle zákona 133/ 2000 Sb. bychom chtěli občanům podat několik vysvětlujících informací.
  VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000 - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2000
  NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA - Oddělení dopravně správní agendy ve Švantlově ulici 1085
  VÝZVA PRO ŽADATELE POBÍRAJÍCÍ DÁVKU STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY - PŘÍDAVEK NA DÍTĚ - Nové formuláře k vyzvednutí na kontaktních místech státní sociální podpory v okrese.
  JE VŠE V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ PÍSKU V POŘÁDKU ? - Informace, týkající se oblasti nakládání s odpady ve městě Písku
Anketa
Anketa  

Sledujete Písek pomocí webkamer?
 
Ano 31012
Ne 21671
 
hlasováno 52683 krát
 
Reklama  

 REE-systems
 
TOPlist
© 2001 Colis s.r.o,

Reklama

© Copyright | Odeslat Techické dotazy webmaster@episek.cz |  Informace Odeslat info@episek.cz
Statistiky
Celkem:557763
Měsíc:40025
Den:5